Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

 


 Přehled vybraných institucí pečujících o seniory v Městě Náchod

 

Charitní Ošetřovatelská Služba

Město (obec): Náchod
Adresa: Denisovo nábřeží 665
Nabídka: Cílová skupina: tělesně postižení, dlouhodobě nemocní, senioři

 

Městské Středisko Soc. Služeb Marie-Pečovatelská Služba

Město (obec): Náchod
Adresa: Rybářská 1810
Nabídka:
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: tělesně postižení, dlouhodobě nemocní, senioři

 

Společné Cesty - o. s.

Město (obec): Náchod
Adresa: Hurdálkova 147
Nabídka:

Sdružení Společné cesty- o.s., je občanské sdružení, poskytující v souladu se zněním zákona č. 108/2006 sb. sociální službu osobní asistence osobám s kombinovaným postižením a seniorům v jejich domácím prostředí.

 

Nabízí tyto služby "Osobní asistence":

  • zajišťuje doprovody k lékaři, na úřady, na procházku a jiné

  • poskytuje pomoc při osobní hygieně, oblékání, podaní jídla

  • osobní asistenci k vyplnění volného času

  • zprostředkujeme rehabilitaci, pedikúru a manikúru a další služby

  • lze se domluvit i na vaření, nákupech nebo úklidu

  • poskytujeme službu od 7. do 21. hodiny nepřetržitě po celý rok včetně svátků a víkendů

  • nabízíme poradenskou činnost v sociální oblasti - pomoc při podávání žádostí o sociální dávky na asistenci podle zákona 108/2006 sb.

 

Domov Důchodců Náchod

Město (obec): Náchod
Adresa: Bartoňova 903
Kapacita zařízení: 154 lůžek

Posláním Domova důchodců v Náchodě je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným a motivovaným personálem, který pracuje podle zásad dobré a bezpečné praxe.

Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: starší senioři, tělesně postižení, dementní, imobilní, diabetici, dialýzovaní

 

Městské Středisko Sociálních Služeb Marie

Město (obec): Náchod
Adresa: Bartoňova 1998
Nabídka:
MARIE - Domov pro seniory, odlehčovací služba

HARMONIE - Dům s pečovatelskou službou
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: senioři, tělesně postižení

http://www.messs-na.cz/sluzby/domov-pro-seniory-marie-v-nachode/