Od 1 kwietnia 2021 r. w strukturze MOPS działa Klub Seniora przy ul. Malinowej 2. Klub powstał dzięki zaangażowaniu środków z budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz dotacji celowej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W klubie seniora organizowane były następujące działania:

1. Działania aktywizujące ruchowo, dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników - taniec, nordic walking. Zajęcia taneczne, polegające na nauce różnych stylów tańca, m. in. cha-cha, salsa, rumba, prowadzone w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez specjalistę w tym zakresie. Spacery nordic walking na terenie miasta w obecności kierownika klubu, z częstotliwością uzależnioną od możliwości seniorów.

2. Zajęcia sportowo-ruchowe - joga i pilates, wpływające na poprawę kondycji psychofizycznej uczestników. Zajęcia prowadzone przez przez doświadczonych instruktorów.

3. Warsztaty manualne, zajęcia polegające na rozwijaniu uzdolnień manualnych, z wykorzystaniem różnych technik, m.in. malarstwo, zdobiennictwo, makrama, dekoratorstwo, warsztaty florystyczne.

4. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Oddziaływania prowadzone w trakcie dostępnej w klubie oferty zajęć, szczególnie podczas jogi, warsztatów manualnych, gdzie seniorzy pobudzani byli psychoruchowo. Klub zapewniał seniorom możliwość udziału w zajęciach ukierunkowanych na poprawę i wsparcie procesów myślowych, gier planszowych, stymulujących procesy myślowe i pamięciowe (m.in. memmory, rummicub).

5. Spotkania okolicznościowe, integracja międzypokoleniowa. W związku z pandemią covid-19, nie organizowano działań umożliwiających integrację międzypokoleniową, w trosce o zdrowie seniorów zrezygnowano z podejmowaniem wspólnych inicjatyw z dziećmi i młodzieżą. Organizowano natomiast spotkania okolicznościowe seniorów m.in. z okazji świąt, obchodów Dni Seniora, wspólnego obchodzenia imienin. Spotkania te były okazją do poznania się, nawiązania bliższych relacji, okazywania sobie wsparcia zarówno w trudnych, jak i radosnych momentach życia, dzielenia się swoim doświadczeniem. Seniorzy brali udział w organizowanych na terenie miasta imprezach sportowo-integracyjnych, organizowanych m.in. przez Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Miasta w Świdnicy, i jednostki zaangażowane w działania na rzecz seniorów.

6. Prowadzenie kawiarenki. Zapewniono uczestnikom kawę, herbatę, słodki poczęstunek, wodę podczas zajęć ruchowych.

7. Spotkania z psychologiem. Spotkania z psychologiem były okazją do omówienia i rozwiązywania bieżących trudności, udzielenia wsparcia emocjonalnego. Przy organizacji działania wykorzystano zasoby kadrowe MOPS w Świdnicy. Seniorzy mieli możliwość korzystania ze wsparcia psychologa zarówno w siedzibie Klubu, jak i w siedzibie MOPS.

8. Działania edukacyjno-kulturalne. Udział w spotkaniach edukacyjnych ze specjalistami z zakresu m.in. zdrowego stylu życia - organizowane warsztaty dietetyczne, spotkania z policjantem w zakresie bezpieczeństwa seniorów, prelekcje z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świdnicy w zakresie profilaktyki zdrowia; organizacja konkursu na hasło promujące zdrowy styl życia, spotkanie z podologiem w zakresie prawidłowego dbania o stopy; szkolenie prowadzone przez Fundację Przyszłość Pokoleń pn. "Bezpieczny Senior"; udział w szkoleniu metodą "Wendo"; udział seniorów w szkoleniu "Jak reagować w sytuacji zagrożenia"; Wyjazd do Arboretum Wojsławice, Wyjście do Muzeum Dawnego Kupiectwa, Wyjazd do Kłodzka - zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej oraz Parku Miniatur Minieuroland; udział w Festiwalu Organowym im. CH.Schlaga w Kościele Pokoju, udział w Festiwalu Teatru Otwartego, organizowanego w Świdnicy, udział w koncercie operetkowym "Ze Straussem przez Wiedeń"; udział w występach grupy teatralnej przy Świdnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku; udział w spektaklach organizowanych w ŚOK, spotkaniach autorskich w ramach projektu "Cztery Żywioły Słowa". Pomoc w poruszaniu się seniorów w mediach społecznościowych.

9. Wolontariat. W ramach działania propagowano wśród uczestników ideę wolontariatu oraz podejmowania działań na rzecz innych osób. Seniorzy zaangażowali się we własnoręczne wykonanie pluszowych zabawek, podczas warsztatów manualnych, które później przekazali dla dzieci, będących pod opieką oddziału pediatrycznego Szpitala Latawiec w Świdnicy, Seniorzy angażowali się również w podejmowanie działań mających na celu zagospodarowanie terenu wokół klubu - rabaty, którą sami zagospodarowali, poprzez zasadzenie roślin, o które dbają osobiście. Jeden z uczestników podejmuje się nieodpłatnie drobnych napraw hydraulicznych seniorom. Seniorzy biorą udział
w zbiórkach i akcjach charytatywnych, na miarę swoich możliwości finansowych. Prace manualne, wykonane przez seniorów podczas warsztatów manualnych, przekazane zostały na aukcję w ramach 30 finały WOŚP, seniorzy wspierają również WOŚP poprzez
przekazanie słodyczy dla wolontariuszy akcji. W klubie zbierane były również plastikowe nakrętki, przekazywane na cele charytatywne.

Zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 seniorzy – uczestnicy Klubu Seniora przy ul. Malinowej 2 objęci byli następującymi rodzajami usług:

a) socjalnymi: zapewnienie codziennie ciepłego napoju, zapewnienie miejsca do odpoczynku, spędzenia wolnego czasu, wsparcie emocjonalne, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, pomoc w wypełnieniu wniosków, dokumentów, udostępnienie komputera z dostępem do internetu, oraz urządzeń drukująco kopiujących, zapewnienie dostępu do środków higieny osobistej w związku z pandemią covic-19 -maseczki, płyn do dezynfekcji, pomoc w rejestracji do lekarza, zapewnienie stałego wsparcie poprzez kontakt telefoniczny w trakcie choroby lub gorszego samopoczucia;
b) edukacyjnymi: organizowanie prelekcji o tematyce zdrowotnej (spotkanie z podologiem nt. "Jak
właściwie dbać o stopy", "Bakterie i wirusy w życiu człowieka", "Jak radzić sobie z emocjami" - warsztat z psychologiem, warsztaty dietetyczne), szkolenie z zakresu prawa "Bezpieczny Senior", warsztaty Wendo, szkolenie "Jak reagować w sytuacji zagrożenia", prelekcja w Muzeum Dawnego Kupiectwa nt. historii Świdnicy, spotkania z przedstawicielami KPP w zakresie bezpieczeństwa seniorów, prowadzenie treningów pamięci, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, gry planszowe, rozwijanie zdolności manualnych, wycieczki edukacyjne do Twierdzy Kłodzkiej, Parku Miniatur "Minieuroland", Arboretum w Wojsławicach.
c) kulturalno-oświatowymi: koncert operetkowy "Ze Strauseem przez Wiedeń", udział w Festiwalu Organowym im. CH. Schlaga w Kościele Pokoju, udział w Festiwalu Teatru Otwartego, udział w występach grupy teatralnej przy Świdnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku; udział w spektaklach organizowanych w ŚOK, spotkaniach autorskich w ramach projektu "Cztery Żywioły Słowa", udział w spotkaniach kulturalnych, wystawach organizowanych przez Gminę, wspólne obchody Dnia Matki, Międzynarodowego Dnia Seniora, udział w uroczystościach organizowanych w ramach obchodów Świdnickich Dni Seniora, wspólne spotkanie wigilijne, wymiana promowanie czytelnictwa, wymiana spostrzeżeń dotyczących przeczytanej książki;
d) sportowo-rekreacyjnych: wycieczki do Arboretum Wojsławice, Twierdzy Kłodzkiej, Parku Miniatur"Minieuroland", piesze wycieczki nordic walking, udział w imprezach sportowo-integracyjnych organizowanych na terenie miasta m.in. przez Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Urząd Miasta w Świdnicy, i jednostki zaangażowane w działania na rzecz seniorów. Wspólne gry planszowe;
e) aktywności ruchowej i kinezyterapii: joga, pilates, warsztaty taneczne, spacery nordic walking;
f) aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy): seniorzy zaangażowali się we własnoręczne wykonanie pluszowych zabawek, podczas warsztatów manualnych, które później przekazali dla dzieci, będących pod opieką oddziału pediatrycznego Szpitala Latawiec w Świdnicy, Seniorzy angażowali się również w podejmowanie działań mających na celu zagospodarowanie terenu wokół klubu - rabaty, którą sami zagospodarowali, poprzez zasadzenie roślin, o które dbają osobiście. Jeden z uczestników podejmuje się nieodpłatnie drobnych napraw hydraulicznych seniorom. Seniorzy biorą udział w zbiórkach i akcjach charytatywnych, na miarę swoich możliwości finansowych. Prace manualne, wykonane przez seniorów podczas warsztatów manualnych, przekazane zostały na aukcję w ramach 30 finały WOŚP, seniorzy wspierają również WOŚP poprzez przekazanie słodyczy dla wolontariuszy akcji, klubie zbierane były również plastikowe nakrętki, przekazywane na cele charytatywne;
g) terapii zajęciowej: wykonywanie kompozycji florystycznych, zawieszek zapachowych z lawendy, kartek okolicznościowych, elementów dekoracyjnych np. wianków, stroików, aniołów na szkle, malowanie na płótnie, wykonywanie makram, łapaczów snów, tworzenie kwiatów z bibuły, wspólne śpiewanie.

Podejmowane działania informacyjno-edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa o problemach i potrzebach osób starszych oraz służące kształtowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych, aktywnych fizycznie, psychicznie i społecznie oraz liczba odbiorców.
Aby kształtować pozytywny wizerunek osób starszych Klub zamieszcza w mediach społecznościowych oraz na stronie MOPS informacje o zaangażowaniu seniorów w działania, jakie są prowadzone. Przekłada się to na wzrost zainteresowania seniorów udziałem w zajęciach klubu, dołączaniem do klubu kolejnych seniorów. Prowadzone w klubie działania odbierane są bardzo pozytywnie, nie tylko przez seniorów, dociera do nas wiele słów uznania, obserwujemy zachodzące pozytywne zmiany wśród naszych uczestników, którzy chętnie uczą się nowych rzeczy.

Podejmowane działania w zakresie promowania i wspierania wolontariatu.
Promowanie i wspieranie wolontariatu wśród uczestników uczestników klubu odbywa się w trakcie prowadzonych zajęć. Seniorzy zaangażowani byli m.in. w własnoręczne wykonanie pluszaków, które przekazane zostały dla dzieci z oddziału pediatrycznego Szpitala Latawiec w Świdnicy z okazji Dnia Dziecka, wykonywali prace manualne, które przekazane zostały na aukcję 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowali pomiędzy sobą zbiórkę słodyczy, które również przekazano na finał WOŚP, jako poczęstunek dla wolontariuszy. W klubie zbierane są plastikowe nakrętki, które przekazywane są na cele charytatywne. Jeden z uczestników nieodpłatnie wykonuje drobne naprawy hydrauliczne seniorom. Ponadto seniorzy angażują się w działania na rzecz zagospodarowania terenu przynależnego do klubu, poprzez sadzenie kwiatów i roślin, oraz dbanie o nie. Stanowią dla siebie wsparcie zarówno w trudnych jak i radosnych chwilach swojego życia.