Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W Świdnicy obecnie funkcjonują dwa kluby seniora, skupiające seniorów po 60-tym roku życia.


Jeden na Osiedlu Młodych przy ul. M.K. Słobódzkiego 21 a,  w filii  nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Klub czynny: poniedziałek i czwartek, godz.16.00-18.00
Zajęcia: integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, pogadanki, prelekcje, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje seniorów a także wycieczki, imprezy okolicznościowe.

Drugi na osiedlu Zarzecze,  przy ul. Rolniczej 9,  przy Parafii Kościoła Miłosierdzia Bożego w Świdnicy.
Klub czynny: wtorek i czwartek , godz: 16.00-18.00
Zajęcia: ruchowe (gimnastyka-taniec), plastyczne, integracyjne, śpiew przy gitarze, relaksacyjne, trening pamięci, gry stolikowe, pogadanki na temat zdrowia i urody, wycieczki, imprezy okolicznościowe.


Dzienny Dom Senior-WIGOR zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia oraz kompensuje skutki samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.
Seniorzy Dziennego Domu mogą korzystać z :
1. usług opiekuńczych
2. terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej:
– zajęcia ruchowe z piłkami
– zajęcia ruchowe na stepie
– spacer z kijkami
– zajęcia ze śpiewu
– zajęcia teatralne
– zajęcia plastyczne
– trening pamięci
– zajęcia ogrodnicze-hortiterapia
– zajęcia taneczne-choreoterapia
– klub dobrej książki-biblioterapia
– klub filmowy
– zajęcia komputerowe
– zajęcia „Złotej Igły”
3. usług rehabilitacyjnych
4. posiłku w formie obiadu
5. poradnictwa specjalistycznego
6. zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych:
– imprezy okolicznościowe
– zabawy taneczne
– wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze
– imprezy sportowe
– festiwale i przeglądy artystyczne

Z usług Dziennego Domu mogą korzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:
1. osoby powyżej 60 r.ż
2. osoby nieaktywne zawodowo
3. są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania
4. są niesamodzielne,  bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego
5. posiadają niskie dochody
6. posiadają złe warunki mieszkaniowe
7. będący mieszkańcami Świdnicy

Więcej informacji na stronie: http://senior-wigor.swidnica.pl


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy
Kiedy mija okres aktywności zawodowej,  kiedy  dzieci już  dorosły,  a kochane wnuki  też mają swoje życie,  można i trzeba w końcu pomyśleć o sobie, znaleźć czas dla siebie, trzeba  po prostu wyjść  z  domu.
Świdnicki Uniwersytet Trzeciego  Wieku  istnieje i prowadzi działalność wśród seniorów Ziemi Świdnickiej od 2007 r.  To atrakcyjna, bogata i ciągle otwarta oferta dla kobiet i mężczyzn w wieku 55+, to wspaniała przestrzeń aktywności. Na Uniwersytecie poznamy fantastycznych, pogodnych ludzi, będziemy robić to, o czym do tej pory tylko marzyliśmy,  odkryjemy  w  sobie  nowe  pasje  i zdolności. Ofertę Uniwersytetu można podzielić na zajęcia dla ducha  i  dla ciała.
Prowadzone zajęcia cieszą się dużą popularnością, są to lektoraty językowe,  warsztaty psychologiczne, treningi pamięci, taniec, zumba, pilates, pływanie, gimnastyka w wodzie, turystyka. Na Uniwersytecie poznamy fantastycznych, pogodnych ludzi, uczestnicy mogą robić to, o czym do tej pory tylko marzyli, odkrywa w sobie nowe pasje i zdolności.
Życie na emeryturze wcale nie musi być nudne i smutne. Wręcz przeciwnie, może być pogodne i fascynujące!
Jesień życia może stać się wiosną życia!


więcej informacji na stronie: http://www.utw.swidnica.pl/