Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W dniu 31.01.2017 r. w Trutnovie odbyła się konferencja dla osób pracujących z osobami starszymi, organizowana w ramach projektu „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza”.  W konferencji uczestniczyło po 10 przedstawicieli partnerów projektu: Gminy Miasto Świdnica, Gminy Kędzierzyn – Koźle, Gminy Miejskiej Kłodzko, Miasta Nachod, Stowarzyszenia Barunka z Ceskiej Skalicy i Miasta Trutnov – organizatora konferencji. Celem konferencji było przedstawienie doświadczeń i dobrych praktyk pracy na rzecz seniorów, realizowanych przez miasta zaangażowane w projekt. Uczestnicy konferencji mieli okazję porozmawiać ze sobą, wymienić się informacjami dotyczącymi form zagospodarowania czasu wolnego dla osób starszych, jakości życia seniorów, promocji zdrowego stylu życia.